Fakturaadress

Fakturaadress

Fakturaadress (leverantörsfakturor)

E-faktura i första hand

PEPPOL id 0007:5567132153

GLN 7340109102957

VAN operatör Tieto Sverige


PDF i andra hand

invoice.5567132153@kollektor.no

Referens: Överenskommen referens/beställare eller så uppger beställare vilken referens som ska anges vid respektive beställning.