Girls in ICT Day

Girls in ICT Day

Den 25 april är dagen för att uppmärksamma flickor och kvinnor inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Dagen stöttas av FN och uppmärksammas i mer än 170 länder världen över.

Informations- och kommunikationsteknologi innefattar nu så gott som alla delar av samhället. Allt från jordbruk till bankverksamhet kräver IT-system för att fungera effektivt. Att studera inom IKT och öka kunskapen inom digitala verktyg ökar konkurrenskraft och ger också möjlighet till större rörlighet på arbetsmarknaden i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Det är idag allt för få kvinnor som söker sig till utbildningar inom området, vilket också gör att en allt för liten andel anställda inom IT-branschen är kvinnor.
I Sverige har andelen kvinnor i IT- och telekombranschen senaste åren minskat, från 32% år 2006 till 28% 2018. Men det finns också en positiv trend när det gäller andelen kvinnliga chefer, där andelen är 29% 2018.

IT- och telekombranschen har under flera år arbetet med ett verktyg kallat Womentor. Ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer.

Att få fler kvinnor inom IT- och telekombranschen är något som samhället måste arbete med långsiktigt. Då gäller det att tidigt få flickor att intressera sig i digitala verktyg och arbeta redan i tidiga skolåren med att främja deltagande hos alla elever i skolan. På så sätt skapas förutsättningar för dessa flickor att även välja utbildningar inom datavetenskap vid gymnasium och senare universitetsnivå. Att få fler att intressera sig av IT-frågorna är viktigt både för rekryteringen av bra medarbetare, men också för att klara de utmaningar som framtiden ger, säger Kent Eneris VD på Lunet.

Läs mer här