Information gällande vårt återställningsarbete

Information gällande vårt återställningsarbete

Vi har nu påbörjat återställningsarbetet för schaktarbetet under 2021 där återställningen ej ännu är färdigställd. Arbetet sker succesivt under sommaren. Återställning som blivit godkänd vid besiktning kommer inte att åtgärdas ytterligare.

Vi ansvarar för återställningen i mark där vi har grävt för vårt stamnät utanför fastighetsgräns och återställer enligt kommunens regler. Observera att du som fastighetsägare ansvarar för återställningen innanför din egen fastighetsgräns.

Har vi grävt i grönytor börjar vi med att göra en grovåterställning innan vi avslutningsvis fyller på med matjord. Vi försöker samordna asfaltering och asfalterar områdesvis för att minska transporterna och miljöpåverkan och vi schaktar alltid klart ett område innan vi asfalterar. Stora projektområden asfalteras normalt under två till tre omgångar under en grävsäsong.

Arbetet avslutas genom att vi och kommunen gör en gemensam slutbesiktning av arbetsområdet och utfört arbete.